LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA:  PO - PÁ  9 - 18 hod / SO + NE ZAVŘENO

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

pro web: http://www.kvetinyrozvoz.cz/

 NEPLÁTCE DPH

I. Výklad pojmů

 

Provozovna - kontaktní místo a místo, kde je možný osobní odběr zboží: Radlická 1302/76, Praha 5 150 00

Prodávající - Jana Strachová - květiny, IČ 88781810 Rumunská 238/36, Praha 2 120 00

Kontaktní údaje: email kvetinyrozvoz(zavináč)seznam.cz  Telefon: +420 775198929, +420 775111349

E-shop – webová prezentace http://www.kvetinyrozvoz.cz/, na níž je nabízeno zboží prodávajícího.

Formulář - formulář vyplněný objednatelem při tvorbě objednávky za účelem předání informací potřebných k vyřízení objednávky.

Kurýrní služba - smluvní partner prodávajícího, který v rámci své podnikatelské činnosti zajišťuje přepravu a dodání zboží.

Cena – konečný součet ceny zboží a ceny dopravy kurýrem.

Ceník zboží - ceník zveřejněný v e-shopu www.kvetinyrozvoz.cz. Účinným se stává okamžikem zveřejnění, přičemž platí, že již potvrzené objednávky se řídí ceníkem zboží účinným v době potvrzení.

Ceník rozvozu květin - ceník zveřejněný v e-shopu v sekci „Platby a doprava“. Účinným se stává okamžikem zveřejnění na webu. Již potvrzené objednávky se řídí ceníkem účinným v době potvrzení.

Objednávka – objednávka zboží učiněná objednatelem v e-shopu. K jejímu dokončení je nutné vyplnění kompletního formuláře a jeho odeslání. Aby se objednávka stala pro objednatele i prodávajícího závaznou, musí být prodávajícím potvrzena na objednatelem určenou e‑mailovou adresu. Závazným potvrzením se rozumí druhý potvrzovací email, ve kterém je závazně potvrzen i termín doručení a dostupnost zboží dle těchto obchodních podmínek.

Smlouva - kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a objednatelem v okamžiku, kdy je potvrzení objednávky doručeno objednateli na jím určený e-mail. Závazným ve smyslu termínu doručení a dostupnosti zboží se stává až druhý potvrzovací email dle odstavce „Potvrzení“.

Potvrzení - potvrzení o přijetí objednávky učiněné prodávajícím na e-mailovou adresu uvedenou objednatelem ve formuláři. Závazným ve smyslu termínu doručení a dostupnosti zboží se stává druhý potvrzovací email. Prodávající si vyhrazuje právo na odeslání druhého ( závazného ) potvrzovacího emailu v otevírací době prodejny. Otevírací doba prodejny je uváděna v SEČ.

Objednatel - osoba, která provádí objednávku prostřednictvím formuláře, objednává zboží a hradí za toto zboží cenu. Objednatel může být zároveň příjemcem. Zákazníkem internetového obchodu www.kvetinyrozvoz.cz je buď spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen „kupující“) nebo podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je podnikatelem tzn. je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Příjemce - osoba, které je zboží určeno. Touto osobou může být třetí osoba nebo sám objednatel.

Registrace - soubor jedinečných údajů objednatele, zejména jméno a příjmení, e-mailová adresa, bydliště, telefonní číslo, heslo.

Zboží – květiny a další produkty nabízené prodávajícím v e-shopu. Zboží objednatel v e-shopu objednává prostřednictvím formuláře. Po zaplacení zboží je toto předáno příjemci.

Obchodní podmínky - tyto, minulé a budoucí obchodní podmínky prodávajícího pro e-shop www.kvetinyrozvoz.cz. Prodávající je oprávněn provádět v obchodních podmínkách jednostranné změny. Veškeré změny se stávají účinnými v okamžiku jejich zveřejnění v e-shopu, přičemž platí, že každá smlouva se řídí obchodními podmínkami platnými v době jejího uzavření.

 

 

II. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, a to za účelem uzavření této Smlouvy, provozování informačního systému webové stránky, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.
 8. Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.
 9. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 10. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:  a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 12. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 13. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 14. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 15. Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

 

III. Smlouva

a) cena

 1. Cena zboží je uvedena v objednávce a odpovídá ceníku zboží. Pokud je zboží dodáváno prostřednictvím kurýrní služby podle článku IV. oddílu B) připočítává se k ceně zboží cena kurýra,ve výši uvedené v objednávce. Lokality, které nejsou ve standardní nabídce prodávajícího, jsou doručovány dle individuálních potřeb za cenu předem smluvenou.
 2. Způsob úhrady ceny si objednatel zvolí v objednávce, přičemž platí, že úhrada v hotovosti je možná při osobním odběru na provozovně, nebo při platbě na místě doručení ( pokud je objednavatel zároveň příjemce ).
 3. Ceny řezaných květin jsou garantovány v  případě dodání do 10-ti dnů od objednávky. V ostatních případech si vyhrazujeme právo cenu upravit nebo objednávku stornovat. O případných změnách bude objednávající informován bezprostředně po odeslání objednávky.
 4. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy. Darovací smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím v 14ti-denní lhůtě, je povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.

b) uzavření

 1. Objednávka kterou odešle objednatel prodávajícímu je návrhem na uzavření smlouvy. Její obsah je určen objednávkou a obchodními podmínkami platnými v době realizace objednávky. Objednatel je povinen zkontrolovat veškeré údaje, které jsou obsaženy v objednávce tak, aby mohla být korektně vyřízena.
 2. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy prodávající potvrdí přijetí objednávky objednateli ( provede potvrzení ). Toto potvrzení je odesíláno manuálně po kontrole zaslaného návrhu na uzavření smlouvy. Nejedná se o první automatický email, který potvrzuje pouze přijetí objednávky.
 3. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nedodává se nebo není aktuálně dostupné (typicky u řezaných květin mimo sezonu) nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny.
 5. U některých druhů zboží je stanovena delší dostupnost. Ta může být uvedena např. u klobásových, ovocných či jiných nestandardních kytic, ale také v případě, že je květinová vazba časově či technicky náročnější. Skutečnost, že e-shop umožní objednateli provedení objednávky se zadáním dřívějšího termínu dodání, nemá na termín dodání žádný vliv. Případné dřívější termíny dodání je možné individuálně řešit telefonicky, a to jek ze strany objednatele, tak i prodávajícího.
 6. Objednatel objednáním na www.kvetinyrozvoz.cz souhlasí s elektronickou fakturací za objednané služby. Daňový doklad je odesílán na emailovou adresu uvedenou při zadávání objednávky. V případě, že daňový doklad nedorazí na zadanou emailovou adesu, jeho opakované odeslání je možné urgovat na kvetinyrozvoz(zavináč)seznam.cz nebo telefonicky na +420 775198929.

 

c) záměna zboží

 1. Záměna květin je ze strany prodávajícího možná do poměrné části 30% ve vztahu k fotografii uvedené na e-shopu vzhledem k sezonní nabídce a aktuální dostupnosti některých květin. Prodávající si vyhrazuje právo na záměnu dle tohoto odstavce bez předchozího upozornění objednatele.
 2. Pokud dojde k situaci, kdy by bylo nutné provést záměnu květin ve větší míře než 30%, objednatel bude neprodleně kontaktován prodávajícím.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout změny uvedené objednávajícím v poznámce či dodatku objednávky ( např. barevné odchylky či druh zboží ).

d) dodání zboží

 1. Zboží může být příjemci dodáno kurýrní službou.
 2. Zboží může být objednatelem odebráno přímo v provozovně.
 3. Výběr způsobu dodání zboží je součástí formuláře v procesu tvorby objednávky.
 4. Podrobnosti o jednotlivých způsobech dodání zboží jsou upraveny níže v článku IV.

e) odstoupení od smlouvy

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případech, kdy stav zásob není dostačující pro řádné plnění ve smyslu smlouvy.
 2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že do termínu dodání zbývá více než 24 hodin, a to bez udání důvodu. V takovém případě je prodávající povinen objednateli vrátit případnou již uhrazenou cenu poníženou o případné bankovní poplatky a další výdaje související s vrácením platby.
 3. Pokud je objednatel spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 , Občanský zákoník - č. 89/2012 Sb. (dále jako „OZ“), má podle ustanovení § 1829 OZ právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že by prodávající nesplnil svou povinnost předat objednateli, který je spotřebitelem, informace dle§ 1820 odst. 1 písm. f) OZ, činí tato lhůta pro odstoupení 1 rok a 14 dní od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení lhůty 1 rok a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. Prodávající nenese náklady spojené s vrácením zboží v případě odstoupení objednatele bez udání důvodu ve 14-ti denní lhůtě.
 4. Odstoupení ve 14-ti denní lhůtě nelze uplatňovat u zboží podléhající rychlé zkáze (řezané květiny).
 5. Formulář pro odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dnů, reklamační protokol nutný k reklamačnímu řízení a poučení naleznete pod obchodními podmínkami
 6. V záležitostech neupravených předcházejícími odstavci se odstoupení od smlouvy řídí příslušnými právními předpisy.

 

IV. Dodání Zboží

a) osobní odběr

 1. Osobní odběr zboží je možný v provozovně v otevírací době, pokud nebude s prodávajícím domluveno jinak. Aktuální otevírací doba je uvedena na e-shopu v sekci „Kontakty“.
 2. Předání zboží může být provedeno pouze za podmínky, že cena již byla objednatelem uhrazena, nebo ji objednatel uhradí na provozovně ( v současné době pouze hotově ) v rámci standardního nákupu.

b) dodání kurýrní službou

1. Při dodání zboží kurýrní službou se k ceně připočítává cena dodání kurýrní službou. Cena dodání se řídí ceníkem platným v době provedení objednávky. Aktuální ceník dopravy a doručení zboží ( ceník rozvozu květin ) je zveřejněn v sekci „Doprava a platby“ v e-shopu.

2. Zboží je vyexpedováno k dodání příjemci pouze za podmínky, že již byla uhrazena cena. Není-li tomu tak, prodávající kontaktuje objednatele. V návaznosti na tento odstavec může být upraven čas a termín doručení.

3. Zboží je dodáváno na místo ( adresu ) uvedenou objednatelem v objednávce.

4. Zboží je dodáváno příjemci kurýrní službou v termínu, který uvedl v objednávce objednatel. Objednatel bere na vědomí skutečnost, že čas doručení je pouze orientační a může být přiměřeně upraven vzhledem k dopravní situaci a dalším aspektům, které mohou čas doručení ovlivnit.

5. Dodání v Praze je možné již za 120 minut od okamžiku přijetí platby za danou objednávku. Při vyřizování objednávky tentýž den si prodávající vyhrazuje právo na změnu barevného i sortimentního složení kytic.

6. Doručení mimo území Hl. města Prahy je nutné telefonicky konzultovat.

7. Dodání v noci ( 20 – 9 hod ) – objednatel musí odeslat objednávku nejpozději 120 minut před koncem otevírací doby prodejny v den doručení. V jiných případech je nutné telefonicky kontaktovat prodávajícího.

8. Dodání o víkendu – objednatel musí objednávku odeslat nejpozději 120 minut před koncem otevírací doby prodejny. Doručení v noci o víkendu je také možné po telefonické domluvě.

9. Prodávající doporučuje dodání v noci a o víkendu předem konzultovat telefonicky, přičemž je možnost individuálně domluvit podmínky doručení rozdílně od předchozích odstavců 6. a 7. Dodání o víkendech může být sortimentně omezeno.

10. Totožnost příjemce není kurýr při dodání povinen prověřovat. V případech, kdy není příjemce na určeném místě ( adrese dodání ) v určeném časovém rozmezí, je zboží předáno oproti podpisu náhradnímu příjemci. Náhradním příjemcem může být recepční, sousedé, spolupracovníci, popřípadě jiná vhodná osoba.

11. Ve formuláři může objednatel zvolit, zda má prodejce kontaktovat příjemce před doručením či nikoli.

V případě, že objednatel uvede ANO – KONTAKTOVAT PŘED DORUČENÍM – příjemce bude kontaktován a budou s ním domluveny detaily dodání. Uděláme vše pro to, aby obsah zásilky zůstal utajen. V případě, že se s příjemcem nebude možné telefonicky spojit, dodání bude pozastaveno a objednatel bude o této skutečnosti informován.

Pokud objednatel uvede NE – NEKONTAKTOVAT PŘED DORUČENÍM – v takovém případě objednatel přebírá plnou zodpovědnost za to, že příjemce bude v přiměřeném časovém rozmezí na místě dodání přítomen a adresa bude existující ( problém bývají chybějící čísla domů atd.. ). V případě nezastižení se použijí ustanovení odst. 9 tohoto článku, případně další odstavce článku IV.

 

12. V případě, kdy postup podle předchozího odstavce nebyl úspěšný, nebo nemohl být kurýrem vykonán, kontaktuje kurýr objednatele telefonicky za účelem smluvení dalšího postupu. Pokud k navázání tohoto kontaktu z důvodu na straně objednatele nedojde nebo pokud nebude další postup dohodnut, dopraví kurýr zboží zpět do provozovny.

13. Pokud bude nutné opakované dodání zboží, je toto dodání zpoplatněno 1,6 násobkem původní ceny za doručení. V případech, kdy není evidentně doručení možné, případně adresát odmítne převzetí zásilky, je prodávající oprávněn další pokusy o doručení odmítnout. Objednávající poté může zboží vyzvednout osobně na adrese provozovny.

14. V případě, že se zboží na základě odstavců 12 – 13 tohoto článku nachází v provozovně, je objednatel povinen se do provozovny v otevíracích hodinách bez zbytečných odkladů dostavit a zboží odebrat. Pro případ, že tak objednatel neučiní, je prodávající oprávněn po uplynutí 10 pracovních dnů zboží zlikvidovat. Toto ustanovení se týká výhradně květin a zboží podléhajícímu rychlé zkáze.

15. V případě nepřesné nebo neexistující adresy platí přiměřeně ustanovení odstavců 12 - 14 tohoto článku.

16. Pokud příjemce, který není objednatelem, převzetí zboží odmítne, platí přiměřeně ustanovení odstavců 12 - 14 tohoto článku.

17. Specifickými termíny dodání zboží jsou 14. Únor ( sv. Valentýn ) a 8. Březen ( MDŽ ). V těchto termínech je nutné přihlédnout k velkému nárůstu objednávek, přičemž lhůty v odstavcích 4 – 5 tohoto článku není možné ve všech případech dodržet. Prodávající se zavazuje zboží dodat v den objednání. V případech, kdy je to možné, probíhá konzultace s adresáty směřující k optimalizaci času doručení. V těchto případech zásadně není prozrazován obsah zásilky. V případech, kdy by již nebylo možné dodání v den objednávky, bude objednatel vyrozuměn do 90 minut od zadání objednávky s možností její zrušení.

 

 

V. Vady Zboží

a) osobní odběr

 1. Objednatel při převzetí zboží řádně prohlédne a případné vady ihned v provozovně uplatní k reklamaci. Trpí- li zboží vadami, prodávající se zavazuje k jejich odstranění. Pokud je to možné, výměnou zboží či jeho části.
 2. Vadou květin není jejich přirozené vadnutí. Případné skryté vady je objednatel povinen prodávajícímu sdělit telefonicky nebo emailem bez zbytečného odkladu. V případě reklamace zboží podléhajícímu rychlé zkáze ( květiny ) je nutné takto učinit nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží. Nároky objednatele budou uspokojeny formou výměny zboží, části zboží nebo přiměřenou slevou z kupní ceny. Nelze uznat vady způsobené špatným uchováním květin ( mráz, vysoká teplota, absence vody při převozu apod.. ).
 3. Fotografie na webu jsou ilustrativní, u řezaných květin nelze zaručit shodné barevné odstíny a druhovou příslušnost.

 

b) dodání Kurýrem

 1. Příjemce při převzetí zboží řádně prohlédne a případné vady ihned uplatní telefonicky nebo emailem u prodávajícího. V případě reklamace zboží podléhajícímu rychlé zkáze ( květiny ) je nutné takto učinit nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží. Nároky objednatele budou uspokojeny formou výměny zboží, části zboží nebo přiměřenou slevou z kupní ceny. Pro případnou výměnu vadného zboží platí, že bude včetně dopravy provedena na náklady prodávajícího.
 2. Ustanovení odstavců 1 - 2 předchozího oddílu a) tohoto článku platí obdobně.
 3. Fotografie na webu jsou ilustrativní, u řezaných květin nelze zaručit shodné barevné odstíny a druhovou příslušnost.

 

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající tímto splňuje informační povinnost informovat objednatele, který je spotřebitelem dle § 1810 , Občanský zákoník - č. 89/2012 Sb., o informacích uvedených v § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 , Občanský zákoník - č. 89/2012 Sb.
 2. Mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Odesláním objednávky objednávající souhlasí s elektronickou fakturací / vystavením dokladu elektronickou cestou. Daňový doklad v tištěné podobě bude vystaven na vyžádání.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Fotografie použité v e-shopu prodávajícího jsou ve smyslu autorského zákona autorskými díly.
 7. Tyto obchodní podmínky se pro objednatele stávají závaznými okamžikem odeslání objednávky.
 8. Smluvní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ani smlouvou se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.
 9. V případě nedodržení splatnosti na faktuře / zálohové faktuře je účtováno penále 1,5% za každý den prodlení z celkové dlužné částky.V případě neuhrazení objednávky (případy kdy je doručováno před úplným připsáním platby) si vyhrazujeme právo částku vymáhat po adresátovi zásilky.
 10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Tyto obchodní podmínky byly v e-shopu zveřejněny 25.5.2018

Ing. Jana Strachová - květiny

 Máme také: Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky použití souborů cookies

 

Formuláře:

PouceniOPravuNaOdstoupeniOdSmlouvy

 

VzorovyformularProUplatneniReklamace

 

VzorovyFormularRroOdstoupeniOdSmlouvy